Договор оферты

Ниже находится публичный договор-оферты, который акцептируется фактом оплаты пациентом медицинских  услуг, предоставляемых клиникой PR Cosmetology.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

м. Одеса                                                                                                                         2022 рік

Нижченаведений текст є договором-офертою між фізичною особою-підприємцем Павловою Наталією Василівною, облікова картка платника податків та інших обов’язкових платежів 2910020884, зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 20.11.2014 р., номер запису 2 556 000 0000 113861, іменованою в подальшому «Виконавець» або «Клініка», яка здійснює медичну діяльність на підставі ліцензії, виданої Міністерством охорони здоров’я України (Наказ № 948 від 17.08.2017 р.), в особі Павлової Н.В. з одного боку та фізичною особою, бажаючою взяти (акцептувати) дану оферту, що надалі йменується «Споживач» або «Пацієнт» з іншого боку. Цей договір-оферта згідно ст. 633 та ст. 641 Цивільного Кодексу України є еквівалентом усної угоди та має належну юридичну силу.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ.

1.1. «Споживач» – фізична особа, яка має намір отримати або яка отримує платні медичні послуги особисто відповідно до цього договору-оферти. Споживач, який одержує платні медичні послуги, є пацієнтом, на якого поширюється дія закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

1.2. «Замовник» – фізична особа, яка має намір замовити (придбати) або замовляє (яка купує) платні медичні послуги відповідно до цього договору-оферти на користь споживача.

1.3. «Виконавець» – фізична особа-підприємець, що надає платні медичні послуги споживачам на території клініки.

1.4. «Медична послуга» – професійна діяльність медичного персоналу клініки з діагностики, лікування, реабілітації, а також надання пацієнту консультацій та рекомендацій щодо стану його здоров’я, лікувального процесу, використання лікарських засобів та медичних виробів.

1.5. «Акцепт» – повне та беззастережне прийняття споживачем умов даного договору-оферти, що підтверджується фактом здійснення пацієнтом передплати у розмірі 300 гривень 00 копійок консультаційного прийому чи повної оплати вартості медичної послуги та співвідноситься зі ст. 642 Цивільного Кодексу України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1 Клініка, діючи за бажанням та з добровільної згоди пацієнта, керуючись медичними показаннями, зобов’язується надавати йому платні медичні послуги, спрямовані на досягнення мети договору-оферти, а пацієнт зобов’язується своєчасно їх оплачувати.

УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. За цим договором-офертою виконавець надає споживачеві медичні послуги за своїм профілем діяльності відповідно до виданої ліцензії на здійснення медичної діяльності в сфері медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, згідно з прейскурантом цін на медичні послуги (далі – прейскурант), затвердженим виконавцем, а споживач зобов’язується в повному обсязі оплатити вартість послуг.

3.2. У разі, якщо при наданні медичних послуг вимагається надання на оплатній основі додаткових медичних послуг, не передбачених договором-офертою, клініка зобов’язана попередити про це пацієнта. Без згоди пацієнта виконавець не має права надавати додаткові медичні послуги на платній основі.

3.3. Медична допомога надається пацієнту виконавцем шляхом виконання робіт (надання послуг), що становлять медичну діяльність, медичними працівниками клініки. Медичні послуги за цим договором-офертою здійснюються за адресою: Україна, м Одеса, пров. Аркадійський, 9/1, прим. 135-н.

3.4. Надання медичних послуг за цим договором-офертою відбувається в порядку попереднього запису пацієнта на прийом. Попередній запис пацієнта на прийом здійснюється через адміністратора клініки, за допомогою телефонного зв’язку, чату в Telegram, або під час особистого відвідування пацієнтом клініки. Телефон адміністратора: (067) 808-20-30. В особливих випадках, включаючи необхідність отримання невідкладної допомоги, послуги надаються пацієнту без попереднього запису та/або поза встановленою черговістю прийому. У ситуаціях, зазначених у п. 5.10. договору-оферти, зв’язок з клінікою здійснюється також за номером телефону (067) 808-20-30.

3.5. Клініка надає медичні послуги за цим договором-офертою в дні та години роботи, які встановлюються адміністрацією клініки та доводяться до відома пацієнта.

3.6. У разі запізнення пацієнта більш, ніж на 10 хвилин до призначеного часу, клініка має право перенести надання послуг на інший час відповідно до розкладу клініки.

3.7. При виникненні рецидиву захворювання, пов’язаного з невиконанням пацієнтом рекомендацій лікаря, отриманих в ході та після надання послуг, повторне лікування здійснюється за рахунок коштів пацієнта.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІНІКИ.

4.1. Забезпечує пацієнтові своєчасність та якість послуг, що надаються, передбачені законодавством України у порядку та на умовах даного договору-оферти.

4.2. Надає пацієнту медичні послуги силами медичних працівників клініки, які мають відповідне медичну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам згідно із законодавством України.

4.3. Гарантує, що при наданні пацієнтові медичних послуг, використовуються методи профілактики, діагностики, лікування, медичні технології, лікарські засоби, медичні вироби, дозволені до застосування в установленому законом порядку.

4.4. Знайомить пацієнта з інформацією про кваліфікацію своїх медичних працівників та надає пацієнтові інформацію про конкретного медичного працівника, який справляє відповідну платну медичну послугу (інформацію про його професійну освіту та кваліфікацію).

4.5. Надає пацієнту інформацію про стан його здоров’я, включаючи відомості про результати обстеження, діагноз, методи лікування, пов’язані з ним ризики, можливі варіанти та наслідки медичного втручання, очікувані результати лікування; про використовувані при наданні медичних послуг за цим договором-офертою лікарські засоби, медичні вироби, в тому числі щодо термінів їх придатності, гарантійні терміни, показання та протипоказання до застосування (на вимогу пацієнта).

4.6. Веде та зберігає медичну документацію та звітність по відношенню до пацієнта, а також в установленому чинним законодавством порядку забезпечує пацієнту безпосереднє ознайомлення з медичною документацією, що відображає стан його здоров’я, та ​​видає за письмовою вимогою пацієнта копії медичних документів, що містять інформацію про стан здоров’я пацієнта.

4.7. Має право проводити контрольні медичні огляди пацієнта в строки, що визначаються клінікою.

4.8. Має право відмовити в наданні медичних послуг пацієнтові в разі:

– наявних медичних протипоказань;

– знаходження пацієнта в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

– якщо дії пацієнта загрожують життю та здоров’ю персоналу клініки та інших осіб;

– необхідні пацієнтом послуги не входять в предмет договору-оферти.

4.9. Має право відмовитися від виконання цього договору-оферти в разі невиконання пацієнтом рекомендацій медичного працівника, який надає платну послугу.

4.10. Надає пацієнту актуальну інформацію про ціни на послуги клініки (діючий прейскурант) та умови надання знижок (абонемент, сертифікат, акційна пропозиція).

4.11. Клініка залишає за собою право знизити ціну на будь-яку послугу або на перелік послуг, які будуть надані пацієнту, в якості заходів щодо залучення клієнтів. Умови надання знижки та її розмір вказуються додатково при оформленні платежу за послугу.

4.12. Якщо пацієнт не виконує умови отримання знижки, то послуги надаються за повною ціною.

4.13. Якщо дії пацієнта спричинять невиконання умов отримання знижки, то вартість послуги розраховується за повною ціною.

4.14. Клініка не включена в перелік організацій, які надають медичну допомогу з медичного страхування. Всі медичні послуги в клініці надаються на оплатній основі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТА.

5.1. Дає клініці письмову інформовану добровільну згоду на надання медичних послуг, підписуючи Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення за ф. № 003-6 / о.

5.2. Має право на відмову від медичної допомоги, що тягне неможливість надання клінікою конкретної медичної послуги, на проведення якої було заявлено відмову.

5.3. Має право в доступній для нього формі отримати наявну інформацію про стан свого здоров’я, про можливі варіанти медичних втручань, їх доцільність, можливі наслідки та ризики проведення.

5.4. Зобов’язується виконувати дані йому медичні рекомендації. Дотримання пацієнтом медичних рекомендацій є невід’ємною умовою отримання якісних результатів медичних послуг.

5.5. Зобов’язується в період дії цього договору-оферти не вдаватися до послуг приватнопрактикуючих та працюють в інших медичних організаціях фахівців без узгодження з клінікою.

5.6. Зобов’язаний довести до відома медичного працівника клініки, який надає платну медичну послугу, про перенесені раніше захворювання, оперативні втручання, травми, а також про прийняті лікарські препарати, непереносимість або алергічні реакції (в тому числі на лікарські засоби), шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин). В особливо складних випадках зобов’язується надати клініці зазначені відомості, підтверджені медичними документами.

5.7. Зобов’язується при необхідності та за рекомендацією медичного працівника клініки, який надає платну медичну послугу, пройти обов’язкове медичне обстеження у фахівців з питань раніше перенесених захворювань та скарг, що пред’являються пацієнтом, та надати в клініку висновок за результатами обстеження.

5.8. Зобов’язується негайно сповістити лікаря про погіршення стану здоров’я в період, що передує медичному втручанню.

5.9. Зобов’язується суворо дотримуватися узгодженого графіка надання медичних послуг, а також медичних оглядів.

5.10. Про необхідність скасування або перенесення дати надання медичної послуги пацієнт зобов’язаний попередити клініку не менше, ніж за добу.

5.11. Пацієнт зобов’язується прибути в клініку для отримання медичної послуги за 5-10 хвилин до призначеного та попередньо узгодженого часу.

5.12. Пацієнт зобов’язується своєчасно та повністю сплатити медичні послуги (особисто або за допомогою третьої особи в формі готівкової оплати або безготівкового розрахунку, шляхом використання платіжного банківського пристрою на розрахунковий рахунок виконавця).

5.13. Пацієнт згоден на можливе використання виконавцем даних, отриманих при його обстеженні, лікуванні, в тому числі слайдів, фотографій, моделей та подібних інформаційних матеріалів для навчальних, наукових або рекламних цілей за умови знеособлення виконавцем цих даних (тобто вжиття заходів, в внаслідок яких стає неможливим без використання додаткової інформації визначити приналежність цих даних пацієнту).

ОХОРОНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
6.1. Акцептуючи цей договір-оферту, пацієнт дає вільно, своєю волею та в своєму інтересі згоду на обробку уповноваженими працівниками клініки персональних даних пацієнта, необхідних для виконання цього договору-оферти, а також для захисту його життя, здоров’я або інших життєвоважливих інтересів.

6.2. Клініка гарантує, що обробка інформації, яка становить лікарську таємницю пацієнта та його персональні дані, буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.3. З письмової згоди пацієнта або його представника допускається передача відомостей, що становлять лікарську таємницю, іншим особам в інтересах обстеження та лікування пацієнта.

6.4. Не вважається розголошенням інформації в частині персональних даних допуск посадових осіб адміністрації клініки з метою контролю за дотриманням правильності ведення медичної документації, а також у випадках здійснення внутрішнього службового розслідування.

6.5. Без згоди пацієнта клінікою може здійснюватися збір статистичних даних для цілей оптимізації лікувального процесу та формування привабливих маркетингових пропозицій.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

7.1. Оплата медичних послуг за цим договором-офертою здійснюється споживачем до початку їх надання або після (готівковими коштами) в касі клініки, або шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок виконавця (безготівковим способом). Після оплати медичних послуг споживачеві видається документ, що підтверджує здійснення оплати наданих медичних послуг, встановленого зразка.

7.2. Сплачена передплата не може бути затребована до повернення в сітуації, коли паціент робить попередження про неможливість прибуття меньш, ниж за добу до прийому. В ситуаціях скасування прийому в строки, яки більше, чим 24 години до початку надання медичної послуги, внесена передплата вноситься на баланс Замовника, повернення коштів не передбачено.

7.3. Допускається відстрочка платежу або його частини за умови підписання сторонами додаткової угоди, що є невід’ємною частиною даного договору-оферти, в якому обумовлюються розмір, терміни та спосіб виконання фінансових зобов’язань пацієнтом.

7.4. Оплата медичних послуг за додатковою угодою цього договору-оферти частково може бути проведена пацієнтом після їх отримання в разі підписання сторонами додаткової угоди, що фіксує період оплати не більше, ніж до 7-ми (семи) днів з моменту отримання споживачем медичних послуг, а також розмір пені в разі прострочення оплати пацієнтом послуг, отриманим за додатковою угодою цього договору-оферти, що становить подвійну облікову ставку Національного банку України від суми заборгованості виконавцю за кожен день прострочення платежу.

7.5. Щоб уникнути затримки відображення надходження грошових коштів на рахунку виконавця, перерахування оплати повинно проводитися строго за вказаними реквізитами.

7.6. Повернення грошових коштів безготівковим способом проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок споживача, який зобов’язаний надати номер свого розрахункового (лицьового, карткового) рахунку із зазначенням реквізитів банку. У разі ненадання або некоректного надання вищевказаних даних виконавець не несе відповідальності перед споживачем за несвоєчасне перерахування грошових коштів.

7.7. Надання клінікою послуг передбачених умовами даного договору-оферти та отримання їх пацієнтом не підтверджується складанням та підписанням сторонами акту прийому-передачі наданих медичних послуг. Акцептування шляхом оплати є підтвердженням умов даного договору-оферти, в тому числі в частині вартості, обсягу та якості отриманих пацієнтом послуг та того, що у споживача відсутні будь-які претензії до виконавця.

7.8. У разі ненаправлення пацієнтом протягом 1 (одного) календарного дня з дати фактичного отримання послуги на адресу клініки письмової претензії, вважається, що послуги надані клінікою та отримані пацієнтом в повному обсязі, та у споживача відсутні будь-які зауваження та претензії до виконавця щодо дотримання та виконання умов договору-оферти, в тому числі щодо якості медичних послуг та їх вартості.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. Шкода, заподіяна життю або здоров’ю пацієнта в результаті надання неякісної платної медичної послуги, підлягає відшкодуванню клінікою відповідно до законодавства України. Зокрема, в разі виявлення за результатами проведеної повторно клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги, оформленої відповідним висновком клініко-експертної комісії міністерства охорони здоров’я України, виконавець зобов’язується виплатити штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від вартості неякісно наданої медичної послуги.

8.2. Клініка не несе відповідальності за надання послуг в неповному або меншому обсязі, ніж передбачено цим договором-офертою та додатком до нього, в разі надання пацієнтом неповної інформації про своє здоров’я, відповідно до п. 5.7. цього договору-оферти (якщо ненадана / прихована інформація про стан здоров’я пацієнта виключає можливість надання йому певних медичних послуг).

8.3. Клініка не несе відповідальності за недосягнення бажаного пацієнтом результату та якість наданої медичної послуги в разі порушення пацієнтом п.п. 5.5., 5.6. та 5.8. цього договору-оферти, якщо недоліки послуги викликані саме цією причиною.

8.4. Клініка не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від неї вимагалась за характером виконуваних дій, вона вжила всіх заходів для належного виконання зобов’язань, однак очікуваний результат не був досягнутий в силу того, що, не дивлячись на правильні дії, сучасний рівень охорони здоров’я не гарантує стовідсоткового результату.

8.5. Клініка не несе відповідальності за розвиток захворювань або патологічних станів, які не пов’язані з наданням послуг за даним договором-офертою.

8.6. Клініка не несе відповідальності за виникнення ускладнень, захворювань та станів, викликаних медичною послугою, якщо вони виникли внаслідок відмови від додаткових діагностично-лікувальних медичних заходів, необхідних для встановлення відсутності протипоказань до проведення медичної послуги.

8.7. Клініка не несе відповідальності за виникнення ускладнень, захворювань та станів, викликаних медичною послугою, якщо вони виникли в результаті негативного побічного впливу лікарських препаратів або медичних маніпуляцій в разі попередження пацієнта лікарем клініки про таку можливість, що відповідає п. 4.5. цього договору-оферти.

8.8. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором-офертою, якщо це невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим договором-офертою або внаслідок обставин непереборної сили.

8.9. Споживач несе відповідальність в установленому законом порядку за невиконання зобов’язань по оплаті наданих за цим договором-офертою послуг.

8.10. За неповідомлення про неможливість прибуття в клініку до часу та дати, затверджених заздалегідь обопільно під час попереднього запису, в термін менше, ніж за 24 години, виконавець має право вимагати від пацієнта оплатити штраф у розмірі 30 (тридцяти) відсотків від вартості послуг, що планувалися до надання в день невідвідування їм клініки.

8.11. Споживач несе відповідальність в разі поширення ним негативної інформації про діяльність клініки, як в разі звернення до засобів масової інформації, так та за допомогою самостійного або через третіх осіб використання інтернет-мереж (в тому числі у вигляді публікацій в чатах, соціальних мережах, форумах). Подібні дії розцінюються як поширення чуток та наклепу, якщо подібна інформація не ґрунтується на рішенні суду, що має законну силу, а тому виконавець має право вимагати від пацієнта видалення подібної інформації та компенсації збитків, в тому числі недоотриманого прибутку.

ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Будь-яка домовленість між сторонами, що тягне за собою нові зобов’язання, які не випливають з цього договору-оферти, повинна бути підтверджена сторонами в формі додаткових угод до цього договору-оферти. Всі зміни та доповнення до договору-оферти вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані належними уповноваженими представниками сторін.

9.2. Відмова споживача від отримання медичних послуг за цим договором-офертою оформляється в письмовій формі та направляється виконавцю. Клініка інформує споживача (замовника) про розірвання цього договору-оферти з ініціативи споживача, при цьому споживач (замовник) оплачує виконавцю фактичні витрати клінікою, пов’язані з виконанням зобов’язань за цим договором-офертою.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. При виникненні спірних питань сторони вживають всіх необхідних заходів для їх врегулювання шляхом переговорів.

10.2. Всі претензії по фінансових розрахунках, якості надаваних медичних послуг та інших питань розглядаються та вирішуються за погодженням сторін. У разі недосягнення згоди спори підлягають розгляду в суді з можливим досудовим врегулюванням суперечок в претензійному порядку. Претензія подається стороною в письмовій формі та повинна бути розглянута протилежною стороною в термін до 10-ти (десяти) днів з дня її отримання; за підсумками розгляду претензії стороні, що подала її, невідкладно надсилається відповідь. У разі неотримання відповіді на претензію протягом 30-ти (тридцяти) днів з дня її направлення, сторона, яка подала претензію, має право звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

10.3. При виконанні цього договору-оферти сторони керуються чинним українським законодавством, що регулює надання платних медичних послуг населенню, а саме: Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», законом «Про захист персональних даних», законом «Про захист прав споживачів», Законом України «Про ціни та ціноутворення» та іншими державними та регіональними нормативно-правовими актами.

10.4. У всьому іншому, що не передбачено цим договором-офертою, сторони керуються законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Датою укладення договору-оферти є дата його акцептування, дія договору-оферти триває до виконання сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Листок непрацездатності клінікою не видається.

11.3. Згода споживача на проведення медичної послуги одночасно означає та згоду споживача на оплату цієї послуги з подальшим фактом її отримання.

РЕКВІЗИТИ

КЛІНІКА

ФОП Павлова Наталя Василівна

Банк: ПАТ «БАНК ВОСТОК», м. Дніпро

Р/р UA553071230000026009020813491

Адреса: 65062, м. Одеса, пров. Аркадійський, 9/1, прим. 135-н

Телефон: +38 (067)808-20-30

Ел. почта:clinic.prc@gmail.com